Ansøgningsprocedure for økologisk biavl i 2020

Du skal bruge Landbrugsstyrelsen Tast-Selv-Service, til at indberette placeringen af dine økologisk bigårde. Går du med overvejelser om, at blive økologisk biavler, kan du her få et indblik i hvordan du skal søge.

 

SÅDAN ANSØGER DU

Vil du vil have godkendt dine bigårde som økologiske skal du bruge Landbrugsstyrelsens Tast-Selv-Service, når man vil indberette bigårdsplaceringer. Dette skal gøres hvert år. Fristen for ansøgning er i år 1. maj 2020 og du kan forvente svar på din ansøgning i starten af maj. Find Landbrugsstyrelsens Tast-Selv-Service her.

Landbrugsstyrelsen har også lavet en vejledning til hvordan man udfylder ansøgningen. Denne kan hentes her. Du skal bruge dit NemID for at komme ind i Tast-Selv-Service. Hvis der er problemer med at udfylde skemaet er du velkommen til at henvende dig til olek@biavl.dk.

Hvis du ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion i forvejen, skal du også indsende en ”Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion”. Danmarks Biavlerforening tilbyder gratis at gennemgå din autorisationsansøgning. Derudover skal den godkendes og underskrives af en autoriseret økologikonsulent. Danmarks Biavlerforening har foreløbig indgået aftale med Økologisk Rådgivning om udførelse af dette og betaling under rimelige vilkår. Find ansøgningsskemaet til økologisk autorisation her.

 

BIGÅRDENS PLACERING

Da bigårdens placering er afgørende, når du skal godkendes og opretholde din status som økologisk biavler, skal du hvert år omkring midten af april ansøge om godkendelse af bigårdens/bigårdenes placering. Inden for en radius af tre kilometer fra bigården, skal nektar og pollenkilderne hovedsagelig bestå af økologiske afgrøder, vild bevoksning eller bevoksning på arealer, som bliver behandlet efter miljøskånsomme metoder.

Landbrugsstyrelsens godkendelse sker på baggrund af landmændenes indberetning af markplaner i april. Derfor finder styrelsens endelige godkendelse først sted efter landmændenes indberetning.  Herefter får du direkte besked fra Landbrugsstyrelsen om din placering er godkendt eller afvist.

I tilfælde af, at din placering bliver afvist, fordi den falder uden for de godkendte områder, har du 5 hverdage, til at sende en ny ansøgning om godkendelse af placering.

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort et kort over de områder, som kan godkendes til placering af økologisk bigårde i 2018. Kortet er baseret på landmændenes indberetninger og vil til dels ændre sig fra år til år. Det nye kort for 2018 vil først blive offentliggjort efter ansøgningsfristen udløb, fordi det afventer landmændenes indberetninger. Har man søgt om godkendelse, men fået afvist sine placeringer, kan man på det nye kort se hvor der er godkendte placeringsmuligheder. Kortet for 2018 kan ses her.

Det vil være en fordel for dig, at indberette flere bigårde, da du i løbet af sæsonen gerne må flytte bistader mellem godkendte bigårde. Du må endvidere flytte bistaderne væk fra de godkendte placeringer i vinterhalvåret, når bierne ikke trækker.

 

OMLÆGNINGSPERIODEN

Omlægningen til økologisk biavl tager 1 år, og først derefter kan den honning der produceres sælges som økologisk. I omlægningsperioden skal voksen udskiftes til økologisk voks. Da der ikke er tilstrækkelig økologisk voks på markedet kan man i stedet anvende sin egen voks, såfremt man kan dokumentere at voksen ikke indeholder stoffer, der ikke er tilladt i økologisk produktion. Denne dokumentation opnås gennem en traditionel pesticidanalyse, hvor en vokstavle indsendes til analyse, eksempelvis gennem Danmarks Biavlerforening.

Din omlægningsperiode kan forkortes, hvis du finder mulighed for at købe bifamilier fra en økologisk biavler. Altså en bifamilie, hvor bier og tavler allerede er økologiske.
Når din biavl er omlagt til økologisk har du ret til at sælge honning fra den godkendte biavl som økologisk honning. Det betyder, at du både har ret til at anvende det danske røde økologimærke sammen med det grønne europæiske økologimærke på dine etiketter.

 

ØVRIGE KRAV

Du må kun udskifte op til 10 pct. af dronningerne med ikke-økologiske dronninger per år. Du må endvidere ikke klippe dronningernes vinger.

Mindst 50% af bistadets samlede vægt skal bestå af naturmaterialer og rammerne skal altid bestå af naturlige materialer. Dette skal du dokumentere ved en vægtopgørelse af bistadets enkelte dele – opdelt i naturlige og kunstige dele. Dette gør det muligt at anvende styroporstader, såfremt top og bund er udført i træ. Rammer og andre materialer, du bruger inden i bistadet, skal bestå udelukkende af naturlige materialer.
I sæsonen er fodring af bi-familier, med enten økologisk sukkeropløsning eller økologisk sukker, kun tilladt, hvis det på grund af de klimatiske forhold eller svigtende fodringskilder er nødvendigt for deres overlevelse.
Du skal efterlade bifamilierne med tilstrækkelig honning og pollen til, at de kan overvintre. Alternativt kan du fodre bierne med økologisk sukker eller økologisk sukkeropløsning.

Til bekæmpelse af varroamider må du bl.a. bruge myresyre, mælkesyre, eddikesyre, thymol og oxalsyre. Endvidere må du fratage droneyngel som led i bekæmpelse af varroamider. Til rengøring og desinfektion af bistaderne må du bl.a. bruge kaustisk soda, og fysiske behandlinger, som damp eller direkte ild. Herudover kan du i ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” finde en liste over midler, som det er tilladt at bruge i økologisk jordbrugsproduktion.

 

BÅDE ØKOLOGISK OG KONVENTIONEL

For økologisk produktion gælder det generelt, at man ikke kan producere økologiske og konventionelle varer på samme bedrift. Inden for økologisk biavl er der dog mulighed for i bestøvningsøjemed at have både økologisk og ikke-økologisk biavl på samme bedrift. Dette for at sikre mest mulig bestøvning i Danmark.

Forudsætningen er, at alle regler omkring økologisk biavl overholdes for din ikke-økologiske biavl med undtagelse af kravet om bigårdens placering. Det er naturligvis kun honning fra den økologiske biavl, der kan sælges som økologisk.

Hvis ikke din konventionelle biavl kan opfylde de nævnte betingelser, skal den økologiske og den ikke-økologiske biavl adskilles og du skal have forskellig CVR-nummer for de to produktioner.

 

DET ADMINISTRATIVE

Årlig indberetning
For at opretholde din status som økologisk biavler, skal du hvert år senest 10. april lave en indberetning. Her skal du blandt andet oplyse antallet af bifamilier og bigårdens placering.

Årlig kontrolbesøg
Der vil hvert år finde et kontrolbesøg sted, hvor personer fra Landbrugsstyrelsen inspicerer den økologiske biavl. Herudover vil der løbende finde stikprøver sted, hvor den økologiske biavler kan blive udtrukket til et kontrolbesøg. Dette for at sikre, at retningslinjerne for økologisk biavl bliver overholdt. Biavleren skal deltage ved kontrolbesøg, men du betaler ikke for kontrolbesøg.

Logbog
Du skal føre en logbog for hver bigård. Logbogen skal indeholde følgende oplysninger:
– Bigårdens nøjagtig placering med koordinater, samt nummer på de enkelte stader
– Fodring, herunder produkt, datoer, mængder i de stader, hvor det er brugt
– Datoer for fratagning af honning og slyngning
– Vægtopgørelse af stademateriale, opdelt i ikke-naturligt og naturligt materiale
– Forebyggelse og behandling af sygdomme i de enkelte bistader, herunder dato for behandling, og hvad der er behandlet med
– Dato for eventuelle flytning og baggrund for flytning

Regnskab over ind- og udgående produkter
For at sikre fuld sporbarhed på alle produkter, skal du løbende føre et regnskab over alle ind- og udgående produkter, og Landbrugsstyrelsen skal kunne få adgang til regnskabet. Det vil sige, at hver gang du køber eller sælger et produkt, skal du opbevare dokumentation for det, samt hvad det indeholder, og hvordan det er brugt. Det gælder også, selvom der ikke sker betaling for produktet.